Chào :)


KynN Yuan – Chữ Yuan có thể lược bỏ. Còn chữ N luôn phải viết hoa :) 9x đời giữa. Không quá trẻ trung cũng chẳng phải loại già cỗi. Moonsign pha tạp giữa bốc đồng của Leo và cầu toàn của Virgo. Dở dở ương ương. Moonsign là Sagittarius – cung sáng tạo nhất […]